Prepravný poriadok REKMA, s.r.o.

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

 

vydaný dňa 09.01.2018 podľa § 4 z. č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave,

ktorým sa ustanovujú prepravné podmienky na vykonávanie nákladnej

cestnej dopravy

 

firmy

 

REKMA, s.r.o. , Remetské Hámre 258

 

IČO 51 227 185

DIČ 2120658859

IČ DPH SK2120658859

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK FIRMY

REKMA, s.r.o., Remetské Hámre 258

 

 

Článok 1

Základné ustanovenia


Ministerstvo dopravy , pôšt a telekomunikácií SR podľa paragr.4 zákona Národnej rady SR č.56/2012 Zbierky zákona o cestnej doprave ustanovuje Prepravný poriadok v cestnej nákladnej doprave. Na základe horeuvedeného zákona vykonáva cestnú nákladnú kamiónovú dopravu spoločnosť REKMA, s.r.o. podľa vlastného prepravného poriadku. Prepravný poriadok nákladnej cestnej dopravy obsahuje podmienky dopravcu na uzavretie zmluvy o cestnej preprave nákladu a jej obsah. V prepravnom poriadku nákladnej cestnej dopravy sú rozpracované ustanovenia predpisov o cestnej doprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú dopravu a obchodných záväzkových vzťahov a zmluve o preprave vecí a preberania nákladu. Doprava a preprava sa vykonáva podľa Dohovoru o prepravovanej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), tohto Prepravného poriadku ako aj Smernice EP a Rady 2002/15/ES.

 

Článok 2

Rozsah nákladnej dopravy

1. Firma REKMA, s.r.o. / ďalej dopravca / vykonáva a zabezpečuje vnútroštátnu nákladnú dopravu drevnej hmoty.
2. Technická základňa vozového parku je kapacitne zabezpečená modernými ekologickými vozidlami.

Článok 3

Druhy zásielok

1. Náklady prepravujeme ako celovozové alebo vozové s prikládkami.
2. Za celovozovú zásielku sa považuje zásielka prepravená jednému odosielateľovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná hmotnosť vozidla alebo bez ohľadu na hmotnosť nákladu, maximálne však do povolenej celkovej hmotnosti vozidla ,ak:
a) je ňou využitá ložná plocha vozidla
b) sa preprava koná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody s odosielateľom zásielky alebo preto, že to vyžaduje povaha zásielky ,prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote.
c) ak sa zásielka nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach.
O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku na iné vozidlo.
3. Za prikládku sa považujú zásielky prepravované spoločne s inými zásielkami pre jedného alebo viacerých odosielateľov, pre jedného alebo viacerých prijímateľov, ktorá by sa inak musela vykonať samostatnou jazdou nevyužitého vozidla.


Článok 4 
Uzavretie prepravnej zmluvy


1 .Odosielateľ alebo ním poverený zástupca je povinný prepravu u dopravcu objednávať

menom a s právnymi účinkami pre odosielateľa tovaru.


Objednávateľ prepravy zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov v tejto objednávke, v nákladnom liste i za pokyny, vydané dopravcovi počas prepravy.


Objednávateľ prepravy (za odosielateľa) ma povinnosť za prepravu tovaru zaplatiť dojednanú cenu prepravy a patria mu všetky práva odosielateľa.
Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby predmet prepravy prevzal v čase a mieste vykládky, uvedenej v tejto objednávke ,ním uvedený príjemca. Preprava sa bude považovať za riadne vybavenú, ak v mieste a čase vykládky prevezme tovar aj iná osoba, poverená príjemcom tovaru.

Dopravca taktiež nezodpovedá za škodu, spôsobenú tým, že sám odmietne vydať zásielku tretej osobe, ktorá nie je spôsobilá hodnoverne preukázať, že preberá zásielku z poverenia, menom a s právnymi účinkami pre príjemcu, uvedeného v tejto objednávke.
Preprava sa považuje za skončenú a dopravcovi vzniká právo fakturovať dojednanú cenu prepravy, okamihom keď prepravenú zásielku prevezme v mieste a v čase podľa tejto objednávky príjemca, ním poverená osoba a ak takejto osoby niet, okamihom, keď je dopravca spôsobilý odovzdať riadne prepravenú zásielku príjemcovi.
Pokiaľ ku odovzdaniu zásielky v zmysle tejto objednávky nedôjde pre prekážky na strane príjemcu, ktorého v objednávke označil objednávateľ prepravy, zodpovedá dopravcovi za škodu (stojné, skladovanie tovaru a pod.) objednávateľ prepravy..
Objednávateľ prepravy nie je oprávnený krátiť faktúru za vykonanú prepravu tovaru. V prípade, ak dopravca nie je spôsobilý uskutočniť celú prepravu a vykoná iba jej časť, má právo na pomernú časť ceny.

Faktúru za vykonanú prepravu zašle dopravca objednávateľovi prepravy do 7 dní od ukončenia prepravy. Objednávka prepravy podlieha potvrdeniu objednávateľom a dopravcom.
Okamihom potvrdenia sa považuje za platne uzatvorenú prepravnú zmluvu.
Za potvrdenie objednávky sa považuje aj pristavenie vozidla na nakládku v zmysle objednávky.
Objednávku je možné uskutočniť písomne, ústne, telefonicky, elektronickou poštou, alebo faxom. Ústnu a telefonickú objednávku je potrebné na vyzvanie dopravcu písomne potvrdiť. Ak objednávka nebola vykonaná písomne, alebo ak nebola takto potvrdená, platia záznamy dopravcu, pokiaľ objednávateľ prepravy nedokáže opak.2. Objednávka prepravy musí obsahovať aspoň tieto základné údaje, aby mohla po jej prijatí dopravcom plniť funkciu prepravnej zmluvy:a) určenie strán (odosielateľ, alebo v jeho mene objednávateľ a dopravca)


b) miesto a dátum vystavenia


c) meno a adresa odosielateľa


d) meno a adresa dopravcu


e) miesto a dátum prevzatia zásielky a miesto jej určenia


f) meno a adresu príjemcu


g) obvyklé pomenovanie povahy prepravovanej veci a


h) celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené množstvo tovaru.


i) cena za prepravu, ktorej výška nemusí byť výslovne určená (paušálna sadzba alebo EUR /km)

4. Odosielateľ (objednávateľ) zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú

dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti údajov podľa bodu 2.

5. Ak dopravca zapíše na žiadosť odosielateľa do prepravnej zmluvy údaj uvedený podľa

bodu 2.,predpokladá sa, že konal v mene odosielateľa (objednávateľa).

6. Ak bola objednávka prijatá, má dopravca povinnosť pristaviť vhodné vozidlo a ak tak bolo v objednávke uvedené , v dohodnutom termíne (paragr.611 ods.3 Obch. zák.) .Neuvedenie termínu prepravy v objednávke nie je prekážkou pre uzatvorenie zmluvy (§ 610 Obch. zák.).
Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré dopravca nemôže pristaviť vozidlo v dohodnutom termíne, musí o tom neodkladne upovedomiť odosielateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Odosielateľ môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť.

7. Ak dopravca nepristaví objednané vozidlo ani v ďalšom dohodnutom termíne, je povinný uhradiť odosielateľovi preukázané náklady márnych pokusov dodania zásielky.

8. Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke nenaložené vráti z viny odosielateľa , tak je objednávateľ /odosielateľ/ povinný uhradiť dopravcovi náklady za márnu jazdu a prípadne dohodnutý poplatok za zdržanie vozidla.
9. Pri prijatí objednávky sa môže odosielateľ )objednávateľ) s dopravcom dohodnúť na zložení zálohy až do výšky 100% z predpokladaného prepravného. Prijatie zálohy je dopravca potvrdiť pokladničnou zloženkou.
10. Objednávku je možné urobiť na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo určité časové obdobie.


Článok 5


Prepravná zmluva

 
1. Prepravná zmluva vzniká medzi odosielateľom zásielky a dopravcom

a) prijatím objednávky

b) prevzatím zásielky

c) pristavením vozidla k nakládke

2. Objednávka je prijatá

a) ak dôjde k ústnej, písomnej alebo telefonickej dohode medzi dopravcom a odosielateľom

zásielky o rozsahu , čase, prípadne aj spôsobu vykonania požadovanej prepravy.

b) okamihom, keď písomné potvrdenie dopravcu o jej prijatí bolo doručené objednávateľovi.

c) pristavením vozidla k nakládke.

3. Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje odosielateľovi zásielky, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok , dohodnutú cenu a za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom.
4 Ak prepravné má uhradiť odosielateľ/prijímateľ zásielky ale úhradu odmietne tak je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. 

5. Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že je dohodnutý termín splatnosti, tento je platný 15 dní od vystavenia faktúry, ak nebolo dohodnuté inak.


Dopravca je oprávnený požadovať od časového bodu splatnosti dohodnuté alebo zákonné penále.
Peňažný záväzok – faktúru je príkazca povinný uhradiť na svoje nebezpečenstvo a náklady na podnikateľský   (bežný ) účet dopravcu v banke uvedenej vo faktúre alebo zmluve. Peňažný záväzok príkazcu platený prostredníctvom banky,  je splnený pripísaním platenej sumy na účet zasielateľa v jeho banke. Ak peňažný záväzok platí príkazca prostredníctvom pošty, je splnený vyplatením sumy  zasielateľovi. V prípade výnimočného plnenia peňažného záväzku osobne v hotovosti ,  je príkazca povinný splniť ho na svoje nebezpečenstvo a náklady v sídle dopravcu.

Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou. Zmluva medzi objednávateľom a dopravcom v medzinárodnej doprave sa riadi slovenským právom.


Článok 6

Hmotnosť zásielky, preťaženie

1. Dopravca je zodpovedný za to, aby vozidlo bolo naložené len v rámci celkovej povolenej hmotnosti vozidla.

2. Pri celovozovej preprave je za prípadné preťaženie zodpovedný odosielateľ. Ak sa zistí preťaženie vozidla, ktoré je zavinené nesprávnymi údajmi o hmotnosti zásielky alebo inými dôvodmi zo strany odosielateľa zásielky, tento znáša všetky škody a náklady, ktoré dopravcovi vzniknú z dôvodu preťaženia vozidla. Ak sa zistí preťaženie vozidla zavinené odosielateľom zásielky v mieste odoslania, tak musí odosielateľ zásielky vykonať vyloženie nadváhy. Ak sa nevyhovie požiadavke dopravcu na vyloženie nadváhy, alebo sa zistí preťaženie vozidla z dôvodov na strane odosielateľa zásielky až počas prepravy, tak sa vykoná vyloženie nadváhy na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky, alebo všetky náklady spojené s prepravou preťaženého vozidla znáša odosielateľ.

3.O vyložení nadváhy, ktoré vykonal dopravca, je potrebné odosielateľa zásielky v každom prípade informovať a zaznamenať to do prepravného listu.

4.Ak sa v prípade podľa ods. 2 vykoná vyloženie nadváhy, ďalšia preprava vyloženej nadváhy podlieha novej prepravnej zmluve.


Článok 7


Prevzatie zásielky prijímateľom

V mieste určenia odovzdá dopravca prepravný, ložný list a zásielku prijímateľovi zásielky oproti potvrdeniu prijatia zásielky v prepravnom alebo ložnom /pri vnútroštátnej preprave/ liste.

2. Po dopravení zásielky do miesta určenia je prijímateľ zásielky povinný neodkladne ju prevziať. Ak dôjde pri vykládke k zdržaniu z viny prijímateľa, má dopravca nárok na zdržné v dohodnutej výške.


Článok 8

Osobitné povinnosti odosielateľa a prijímateľa zásielky

1 .Odosielatelia zásielok a prijímatelia zásielok sú povinní zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce pri nakládke a vykládke. Povinní sú najmä zabezpečiť, aby sa nakladacie práce a vykladacie miesta a zariadenia udržovali v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, jazdu vozidiel vrátane neverejných prístupových ciest a ich udržiavanie v bezpečne zjavnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie pracovísk.


Článok 9

Poškodenia alebo strata zásielky

1. Keď dopravca zistí celkovú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky alebo to tvrdí ten, kto má dispozičné právo, je potrebné o tom bezodkladne vyhotoviť zápis.

2. Pri nárokoch na náhradu škody je potrebné doručiť dopravcovi doklady o príčine a výške škody, najmä prepravný alebo ložný list. Pre stanovenie výšky škody je potrebné, aby poškodený predložil faktúry v origináli, ak sú k dispozícii, ako aj výpočet škôd a iné podklady dokazujúce nárok na náhradu.Článok 10

Reklamácie a žaloby

1. Ak príjemca prevzal zásielku bez toho, že spolu s dopravcom náležite zistil jej stav alebo oznámil dopravcovi výhrady uvedením všeobecných údajov o povahe straty alebo poškodenia najneskoršie pri prevzatí zásielky, ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, a najneskoršie do 7 dní odo dňa vydania zásielky, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky. ak ide o straty alebo poškodenia zjavne znateľné, predpokladá sa, pokiaľ sa nepreukáže opak, že dostal zásielku v stave uvedenom v nákladnom liste. Ak ide o straty alebo poškodenia zjavne neznateľné, musia sa uvedené výhrady urobiť písomne.
2. Ak stav zásielky náležite zistil príjemca a dopravca, je proti výsledku takéhoto zistenia prípustný dôkaz len vtedy, ide o straty alebo poškodenia zjavne neznateľné a ak príjemca poslal dopravcovi písomne výhrady do 7 dní po tomto zistení, nepočítajúc do toho nedele a uznané sviatky.

3. Nárok na náhradu za prekročenie dodacej lehoty možno uplatniť len vtedy, ak sa dopravcovi zaslala písomná výhrada do 21 dní po tom, čo sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi.

4. Deň vydania alebo podľa okolnosti deň zistenia stavu zásielky alebo deň, keď sa zásielka dala k dispozícii príjemcovi, sa do lehôt uvedených v tomto článku nezapočítava.

5. Dopravca a príjemca sú povinní v primeranej miere si uľahčiť potrebné zisťovanie a vyšetrovanie.Článok 11

Postup dopravcu v prípade nehody alebo poškodenia dokladu


Dopravca zodpovedá – za škodu na zásielke od prevzatia u odosielateľa až do vydania príjemcovi.
Nezodpovedá – v prípade, ak ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
Nezodpovedá – i vtedy, keď preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, alebo príjemcom

b) vadou, alebo prirodzenou povahou zásielky,

c) pred preberaním zásielky, keď na to dopravca upozornil pri prevzatí a musí to byť poznamenané v nákladnom alebo na ložnom liste. Dopravca nezodpovedá ani vtedy, keď vadnosť pri prevzatí nebola poznateľná a bola zistená až dodatočne

d) lúpežou, krádežou

Pri vzniku škody na zásielke je potrebné na mieste zistenia spísať zápis o poškodení

Zápis je podkladom pre uplatnenie práv. Uvádzajú sa v ňom okolnosti, ktoré zakladajú majetkovú zodpovednosť medzi dopravcom a prepravcom v nákladnej doprave, preto jeho spísanie si vyžaduje veľkú pozornosť.


Ak sa zistí poškodenie, pri odovzdávaní zásielky je potrebné zistiť za prítomnosti vodiča presný rozsah škody, ktorý musí byť uvedený v zápise a podpísaný vodičom, ďalej musí byť zápis podpísaný osobami, ktoré sa na jeho zostavení zúčastnili. Na základe spísaného zápisu si príjemca má nárok uplatniť reklamáciu a to reklamačným spisom, ktorý musí byť doložený nasledovnými dokladmi:

- dodací list

- zápis o škode, alebo iný zápis

- fotodokumentácia

- doklad osvedčujúci oprávnenosť nároku (faktúra dodávateľa)

- doklad o zaplatení (výpis z účtu atď.) ak nemá reklamácia potrebné náležitosti, vyzve dopravca reklamujúceho na ich doplnenie v lehote 10 dní

Vybavenie reklamácií zo strany dopravcu v lehote 3 mesiacov od doručenia (rozhodujúci dátum prevzatia na podateľni).Uplatnenie reklamácií zo strany dopravcu do 1 roka (rozhodujúcim dátum podania na pošte - obálka), čiže sa premlčí uplynutím jedného roka.

Pri škode vedome spôsobenej je premlčacia doba 4 roky.

Reklamácia musí byť podaná len písomne.

V prípade dopravnej nehody, vodič túto hlási svojmu zamestnávateľovi, privolá políciu a a vyžiada hlásenie o dopravnej nehode, ktoré po príchode na dopravný závod odovzdá svojmu nadriadenému.

 

 

Remetské Hámre, 09.01.2018

Marek Mandela

konateľ REKMA, s.r.o.

dopravca 

Image
Automobilová nákladná doprava
REKMA, s.r.o. 

Remetské Hámre 258
Remetské Hámre 072 41
IČO: 51 227 185 
(+421) 0915-865-150
(+421) 0915-865-149

Vložka číslo: 43014/V Obchodného registra Okresného súdu Košice I
Image
Automobilová nákladná doprava
MAREK MANDELA

Remetské Hámre 258
Remetské Hámre 072 41
IČO: 34 832 921 
(+421) 0915-865-150
(+421) 0915-865-149

Okresný úrad Michalovce
Číslo živnostenského registra: 809-1586